ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرق شناس

šarqšenās

مستشرق؛ خاورشناس؛ کسی که دانا به اوضاع و احوال، زبان‌ها، و آداب ملل مشرق‌زمین است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ