ترجمه مقاله

شرفه

šarfe

= شرفاک: ◻︎ کاروان شکر از مصر رسید / شرفهٴ گام و درا می‌آید (مولوی۲: ۳۶۳).

ترجمه مقاله