ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرعی

šar'i

ویژگی آنچه مطابق احکام شرع باشد.

قانونی، مشروع ≠ عرفی، غیرشرعی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ