ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرس

šaras

بدخو؛ بدخلق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ