ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شدکار

šo(a)dkār

۱. شیار.
۲. زمینی که آن ‌را شیار کرده و تخم پاشیده باشند؛ زمین شیارشده: ◻︎ تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار / کشت و درودم این است خرمن همین و شدکار (رودکی: ۵۲۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ