ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شده

šadde

۱. چند رشته نخ به‌هم پیچیده که به ‌یک اندازه بریده باشند.
۲. رشته‌ای که دانه‌های یاقوت یا مروارید به آن بکشند و به گردن یا جلو لباس آویزان کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ