ترجمه مقاله

شحنه

še(a)hne

داروغه؛ پلیس؛ پاسبان و نگهبان شهر.

پاسبان، داروغه، ضابط، عسس، گزمه، محتسب، نگهبان

ترجمه مقاله