ترجمه مقاله

شجون

šojun

اندوهگین شدن.

ترجمه مقاله