ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شجر

šajr

میان چیزی.

درخت، درختچه، نهال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ