ترجمه مقاله

شجاعت

šojā'at

دلیری؛ دلاوری؛ پردلی.

پرجگری، پهلوانی، جلادت، ، جنگاوری، جنگجویی، دلاوری، دلیری، رشادت، شهامت، قهرمانی، مردانگی، یلی ≠ جبن

دلیری، دلاور

ترجمه مقاله