ترجمه مقاله

شجاع

šojā'

دلیر؛ دلاور؛ پردل.

باجرات، بهادر، بیباک، پهلوان، تهمتن، جسور، جنگاور، جنگجو، جنگی، دلاور، دلیر، رشید، شیردل، مبارز، نترس، نیو ≠ جبون

دلیر، شیردل

ترجمه مقاله