ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

شبکۀ تلویزیون بافه‌ای درختی

tree and branch cable TV network

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی پیکربندی در سامانه‌های توزیع شبکۀ بافه/ کابل هم‌محور در تلویزیون بافه‌ای/ کابلی که در آن یک بافۀ هم‌محور، همانند تنۀ یک درخت، حامل همتافتی از شبکه‌های تلویزیونی است و از آن بافه‌هایی مانند شاخه‌هایی منشعب می‌شود و نشانک/ سیگنال را به خانه‌ها می‌رساند متـ . شبکۀ تلویزیون کابلی درختی

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما