ترجمه مقاله

شبنم

šabnam

رطوبتی که شب روی گیاه‌ها یا چیزهای دیگر تولید می‌شود؛ قطره‌ای شبیه دانۀ باران که شب در روی برگ گل یا گیاه می‌نشیند؛ بشم؛ بژم؛ بشک؛ اپشک؛ افشک؛ افشنگ.

بشک، جلید، ژاله، طل

ترجمه مقاله