ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبر

šebr

وجب؛ از سرانگشت ابهام تا انگشت کوچک.

وجب، وژه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ