ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبدر

šabdar

گیاهی خودرو یا کاشتنی با سه برگچۀ گرد که معمولاً به مصرف خوراک دام می‌رسد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ