ترجمه مقاله

شبح

šabah

۱. موجود موهوم و ترسناکی که روح خبیث مردگان تصور می‌شود.
۲. شخص؛ تن؛ کالبد.
۳. سیاهی جسم که از دور به ‌نظر آید.

۱. روح، سایه، سیاهی،
۲. شخص، ذات

ترجمه مقاله