ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شایق

šāy(')eq

خواستار؛ مشتاق.

آرزومند، راغب، مایل، مشتاق ≠ بیزار، بیمیل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ