ترجمه مقاله

شایعه

šāye'e

خبر معمولاً نادرستی که شیوع پیدا کرده.

۱. خبر، شهرت
۲. خبرپراکنی

چو، رواگ ه، دهانزد، سخن پراکن

ترجمه مقاله