ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شایسته

šāyeste

شایان؛ درخور؛ لایق؛ سزاوار.

ارجمند، باقدر، باکفایت، برازنده، بسزا، پسندیده، درخور، روا، زیبنده، سزاوار، شایگان، صالح، صلاحیتدار، عزیز، فراخور، قابل، لایق، مدیر، مستحق، مستلزم، مستوجب، مقبول، مناسب، موافق، نسیب، نیکو، والا ≠ ناشایسته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ