ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاید

šāyad

ممکن است؛ احتمال دارد؛ باشد که: ◻︎ غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل / شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد (حافظ: ۳۳۰). Δ در اصل فعل سوم شخص مفرد مضارع از مصدر شایستن است.

احتمالا، بلکه، گویی، محتملاً ≠ حتماً

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ