ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاگردانه

šāgerdāne

۱. پولی که خریدار به ‌رسم انعام به ‌شاگرد دکان بدهد؛ فغیاز؛ بغیاز؛ نوداران.
۲. (صفت) مانند شاگردان.

۱. انعام، شاگردانگی، شاگردمزد،
۲. شاگردوار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ