ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

شاکر

šāker

شکرکننده؛ سپاس‌دارنده؛ سپاسگزار.

حقگزار، سپاسگزار، شکرگزار، شکور، نمکشناس ≠ کافر، ناسپاس

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما