ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاه پر

šāhpar

شاه‌بال؛ بزرگ‌ترین پر بال پرندگان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ