ترجمه مقاله

شامپانی

šāmpāni

نوعی شراب پرجوش که از بهترین اقسام انگور می‌سازند. Δ وجه تسمیۀ آن ایالت شامپانی فرانسه است.

ترجمه مقاله