ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شالوده

šālude

۱. بنیاد؛ پی ‌دیوار.
۲. طرح و نقشه.

۱. اساس، بنیاد، بنیان، پایه، پی، شالده، قاعده
۲. اصل، زمینه، مبنا، واده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ