ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شافع

šāfe'

شفاعت‌کننده؛ خواهشگر.

خواهشگر، شفاعتگر، شفیع، واسطه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ