ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاش بند

šāšband

مرضی که به‌سبب آن بول از مجرای ادرار خارج نمی‌شود و مریض نمی‌تواند ادرار کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ