ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاشک

šāšak

۱. (موسیقی) رباب؛ چهارتار.
۲. (زیست‌شناسی) تیهو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ