ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاره

šāre

۱. دستار بزرگ و نازک که مردان هندی دور سر می‌بندند: ◻︎ ز سر شارۀ هندوی برگرفت / برهنه شد و دست بر سر گرفت (فردوسی: ۵/۴۴۹).
۲. = ساری۳

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ