ترجمه مقاله

شارع

šāre'

۱. [جمع: شَوارِع] راه بزرگ؛ شاه‌راه؛ راه راست؛ خیابان.
۲. (صفت) صاحب شرع؛ راهنما.
⟨ شارع‌ عام: راه و کوچه‌ای که همه‌کس از آن عبور کنند.
⟨ شارع‌ مقدس: پیغمبر اسلام.

خیابان، شاهراه، گذرگاه، معبر

ترجمه مقاله