ترجمه مقاله

شارب

šāreb

۱. = سِبیل
۲. [قدیمی] آشامنده؛ نوشنده.

۱. سبیل
۲. آشامنده، نوشنده

ترجمه مقاله