ترجمه مقاله

شادکامی

šādkāmi

۱. کامرانی.
۲. خوشحالی؛ شادمانی.

۱. کامرانی، کامروایی، کامیابی
۲. آسایش، رفاه، ناز، نعمت ≠ تلخکامی

ترجمه مقاله