ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شادمان

šad[e]mān

۱. شاد و خوشحال؛ خوش و خرم.
۲. (قید) [قدیمی] با شادی و خوشحالی.

بشاش، خرم، خندان، خوشحال، خوشرو، شاد، فرحناک، مسرور ≠ ناشادمان، مغموم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ