ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سی ام

siyom

آن‌که یا آنچه در مرتبۀ سی‌ واقع شده؛ سی‌امین.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ