ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سینجر

sayanjar

اخگر؛ پارۀ آتش؛ شراره: ◻︎ سینجر چو باران زرین‌چکان / نگون ابر بارنده از آسمان (فردوسی: لغت‌نامه: سینجر).

سینجر

لغت‌نامه دهخدا

سینجر. [ س َ ی َ ج ُ ] (اِ) اخگر و پاره های آتش باشد و شراره ٔ آتش را نیز گویند. (برهان ). شراره ٔ آتش و اکثر صاحب فرهنگان نوشته اند که پاره های آتش باشد و آنرا اخگر و لخجه و لخشه نیز نامند. (جهانگیری ). شراره و آتش پاره ها. (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ) :

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما