ترجمه مقاله

سیمین

simin

۱. آنچه سفید و به رنگ نقره باشد.
۲. هر چیزی که از نقره ساخته شده باشد.

۱. سپید، نقرهای
۲. ظریف

ترجمه مقاله