ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیما

simā

۱. روی؛ چهره؛ صورت.
۲. [قدیمی] ناصیه؛ پیشانی.
۳. [قدیمی] علامت؛ هیئت.

۱. چهر، چهره، رخ، رخسار، رو، روی، صورت، عارض، عذار، قیافه
۲. علامت، نشان، هیئت

چهره، رخسار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ