ترجمه مقاله

سیر

seyr

۱. رفتن و گردش کردن؛ راه رفتن.
۲. گردش.
۳. بررسی.
⟨ سیر الی‌اللـﻪ: (تصوف) رفتن به سوی خدا به قصد وصول به حق و حقیقت.
⟨ سیر آفاق و انفس: [مجاز] رفتن و گردش کردن در شهرها و نقاط مختلف عالم و تحقیق و مطالعه در نفوس انسانی.

۱. بیزار، گریزان، متنفر، نفور ≠ راغب
۲. زده، دلزده، وازده ≠ مشتاق، امیدوار
۳. اشباع، خشنود، سیراب، قانع ≠ گرسنه
۴. پررنگ، تند، تیره ≠ کمرنگ
۵. پر، مشبع
۶. ثوم
۷. هفتادوپنج گرم
۸. کامل، درست، حسابی

ترجمه مقاله