ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاق

siyāq

۱. اسلوب و روش سخن.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] راندن چهارپایان؛ راندن.

۱. اسلوب، روال، روش، شیوه، طریقه، منوال، نحو، نمط، نوع، هنجار
۲. بافت، قرینه
۳. تلو
۴. حساب نویسی، علمحساب

سایاگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ