ترجمه مقاله

سیار

siyār

نان‌خورشی که از کشک درست کنند؛ کشکینه؛ کشک ساییده: ◻︎ برد حالی زنش ز خانه به دوش / گرده‌ای چند و کاسه‌ای دو سیار (دقیقی: ۹۹).

۱. گردنده ≠ ثابت
۲. رونده، روان
۳. سیرکننده

جنبنده

ترجمه مقاله