ترجمه مقاله

سیاحت

siyāhat

۱. گردش کردن در شهرها و کشورهای مختلف؛ جهانگردی.
۲. تماشا کردن.

۱. تماشا، سفر، سیر، گردش
۲. جهانگردی، گردشگری، آفاقپویی

ترجمه مقاله