ترجمه مقاله

سیاح

sayyāh

کسی که بسیار سیاحت و جهانگردی کند؛ جهانگرد؛ بسیارسیاحت‌کننده.

۱. آفاقپو، سیاحتگر، جهانگرد، مسافر، گردشگر
۲. جهاندیده

گردشگر

ترجمه مقاله