ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سکو

sak[k]u

بر‌آمدگی از زمین مانند تخت از سنگ یا آجر در کنار در حیاط یا میان باغ و پای درختان سایه‌دار درست کنند؛ تختگاه.

۱. بنگاه، پاخره، تختگاه، صفه
۲. پرشگاه
۳. مصطبه

ستاوند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ