ترجمه مقاله

سکان

sokkān

۲. دنبالۀ هواپیما یا کشتی.
۱. آلتی در دنبالۀ کشتی برای حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر.

۱. زمام، فرمان
۲. ساکنین، مقیمان، ساکنان، باشندگان

ترجمه مقاله