ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سک

sok

۱. میله‌ای نوک‌تیز برای راندن چهارپایان؛ سیخونک.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] تکان؛ جنبش.
⟨ سک زدن: (مصدر متعدی)
۱. سیخ زدن.
۲. تکان دادن.

۱. تکان، جنبش
۲. سیخک، سیخ
۳. سیخونک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ