ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپید

sepid

= سفید

بیاض، سفید، سیمگون، شیرگون، نقرهفام ≠ سیاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ