ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپل

sapal

۱. سم شتر.
۲. سم فیل؛ ناخن فیل.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ