ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپر کردن

محافظ ساختن، پناه قرار دادن، سپر ساختن ≠ سپرافکندن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ