ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپاهی

sepāhi

۱. مربوط به سپاه.
۲. فردی از سپاه.

ارتشی، جنگاور، خیلتاش، قشونی، لشکری، نظامی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ