ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوق دادن

۱. به حرکتدرآوردن، راندن، کشاندن، هدایت کردن
۲. وادار کردن، واداشتن، مجبور کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ